Όροι Χρήσης - Συνεργασίας

Όροι Χρήσης - Συνεργασίας

Οι παρακάτω όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής μηχανής αναζήτησης - σύγκρισης τιμών προϊόντων στην ιστοσελίδα valento.gr (εφ’ εξής «Valento» ) ανήκουν στην εταιρεία Δαβιτίδης Γεώργιος Ατομική Επιχείρηση (εφ’ εξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει εις την οδό Νικολάου Ζερβού 61, Καλλιθέα - Αττική, 17675. Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική κι ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος συνιστά σύναψη μίας και μοναδικής μορφής συνεργασίας με την Εταιρεία που ενδέχεται να αλλάξει μόνον κατόπιν ειδοποίησης κι ανάρτησης δημόσια νέας μορφής συνεργασίας εις τα μέλη. H Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη δια τη συνεχόμενη κι ομαλή λειτουργία του Valento, καθώς είναι δυνατόν να επηρεαστεί από πολλούς και διαφόρους εξωτερικούς παράγοντες. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη δε να αποκαταστήσει την λειτουργία του Valento σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα την τεχνική ή άλλη ζημία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η πρόσβαση στο Valento

Δια τη συμμετοχή των μελών του Valento είσαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης, όρους που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική – ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, το Valento διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή/και την οριστική διαγραφή των μελών του. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη στο Valento ορίζονται «προσωπικά στοιχεία - πληροφορίες», ενώ την ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που δίδουν τα μέλη στην Εταιρεία, φέρει αποκλειστικά ο χρήστης αυτών, καθώς το Valento λειτουργεί μόνον ως μέσο παρουσίασης, προβολής, δημοσίευσης, διαφήμισης των πληροφοριών αυτών, χωρίς την επεξεργασία τους. Tα προσωπικά δε στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει οπωσδήποτε να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: «Πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και μη παραπλανητικά, χωρίς φυσικά να οδηγούν σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων η διάθεση των οποίων παραβιάζει την εγχώρια, ευρωπαϊκή ή διεθνή νομοθεσία. Δεν πρέπει να περιέχουν κακόβουλους ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που θα μπορούσε να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος του Valento γενικότερα. Απαγορεύεται τα άνω στοιχεία να προκαλέσουν απώλεια στοιχείων, υπηρεσιών ή λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Valento. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Εταιρεία διαφυλάσσει οποιαδήποτε στοιχεία συλλέξει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Valento σύμφωνα με την κείμενη εγχώρια κι ευρωπαϊκή νομοθεσία, χωρίς το δικαίωμα μεταβίβασής των άνω στοιχείων σε τρίτους. Οι λόγοι συλλογής ορισμένων δεδομένων έχουν ως σκοπό την σωστή λειτουργία του Valento, π.χ. για λόγους οικονομικούς, στατιστικούς ή λειτουργικούς. Η Εταιρεία φέρει το δικαίωμα διαγραφής μέλους του Valento εάν κι εφόσον θεωρήσει ότι δεν τηρεί τους όρους συνεργασίας ή τους παραβιάζει. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα διατήρησης των στοιχείων διαγραφθέντος μέλους, δίδει όμως το δικαίωμα της άμεσης κι οριστικής διαγραφής από το σύστημα όλων των στοιχείων κάθε μέλους, εφόσον της ζητηθεί, ηλεκτρονικά ή εγγράφως.

Λειτουργία του Valento - χρέωση

Σύμφωνα με την λειτουργία του Valento, η εταιρεία ασχολείται μόνον με την προβολή των ιστοσελίδων – προϊόντων εταιρειών, την αναζήτηση τους ανά κατηγορία κι η σύγκριση συμφερόμενων τιμών των προϊόντων τους. Η χρέωση διαμορφώνεται – χρεώνεται σύμφωνα με τον αριθμών clicks του κάθε χρήστη που διαμέσου της προβολής του Valento εισήρθε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του μέλους και ορίζεται: - κάθε click χρεώνεται 7 λεπτά καθαρή αξία συν ΦΠΑ - προκαταβολή 50 ευρώ καθαρή αξία συν ΦΠΑ πριν από κάθε εγγραφή μέλους. Η χρέωση των clicks είναι γενική, ανεξάρτητα της κατηγορίας του προϊόντος ή το είδος του και μεταβάλλεται σύμφωνα με την οικονομική πολιτική της εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται ένα (1) μήνα πριν να ειδοποιήσει το μέλος για τυχών αλλαγές όρους της σύμβασης ή στο οικονομικό της σχέσης Εταιρείας – μέλους. Οι πληροφορίες που προβάλλονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ η Εταιρεία δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη δια τις οποιεσδήποτε πληροφορίες που προβάλλουν – δημοσιεύουν τα μέλη του Valento. Τυχών ευθύνες (ηθικές, υλικές, οικονομικές) που θα προκληθούν από τη χρήση των προβαλλομένων πληροφοριών ή προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων μελών του Valento φέρουν τα ίδια τα μέλη, οι πωλητές ή οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων που προβάλλονται/πωλούνται. . . . Το Valento συμφωνεί πλήρως με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία ή GDPR και σας συστήνει να ενημερωθείτε δια τον νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ή ΓΚΠΔ - (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Η άνω οδηγία αναφέρεται: «Στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Προσοχή, έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ποια είναι η βασική διαφοροποίησή του σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων

O νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 δεν παρεκκλίνει ουσιωδώς από τις γενικές αρχές του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και κατ’ επέκταση προστασίας τους. Χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας την αρχή της Λογοδοσίας (Accountability Principle), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα τεχνικά και οργανωτικά συστήματα τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος απόδειξης μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οποιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού. Περαιτέρω, ο Κανονισμός επιτάσσει την ύπαρξη ξεκάθαρης συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για κάθε σκοπό επεξεργασίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού των μεθόδων και συστημάτων που εφαρμόζονται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ούτως ώστε να τηρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις συγκατάθεσης και επεξεργασίας.

Ποια δεδομένα πρέπει να προστατεύονται

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε εν ζωή φυσικού προσώπου, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή κάθε πληροφορία που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ή σε στοιχεία που αφορούν τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή κοινωνική κατάσταση του εν λόγω φυσικού προσώπου. Δεν αφορά λοιπόν τα δεδομένα των νομικών προσώπων (εταιρειών…), αφορά όμως τα δεδομένα μιας Μονοπρόσωπης εταιρίας ή μιας ατομικής επιχείρησης που νομικά αντιμετωπίζεται ως φυσικό πρόσωπο.

Τι σημαίνει «επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Συνεπώς η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ ευρεία έννοια και περιλαμβάνει ακόμη και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία είναι νόμιμη εφόσον συντρέχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Εμπλεκόμενα μέρη στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

O Νέος Κανονισμός εφαρμόζεται όταν ο υπεύθυνος ή ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει την εγκατάστασή του στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. Εφαρμόζεται επίσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με: α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης. Επιπροσθέτως, ο Κανονισμός εφαρμόζεται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας μη εγκατεστημένο στην Ένωση, αλλά σε τόπο όπου εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους μέλους δυνάμει του δημόσιου διεθνούς δικαίου.